Saudi Lab Expo 2018 (19-21 November 2018) Riyadh, Saudi Arabia

Saudi Horeca 2018 (27-29 November 2018) Riyadh, Saudi Arabia

DecoFair 2018 (27-29 November 2018) Riyadh, Saudi Arabia