DecoFair 2019 (November 26-28, 2019) Jeddah Hilton, Saudi Arabia

THE HOTEL SHOW SAUDI ARABIA 2020 (April 12 – 14, 2020) Jeddah, Saudi Arabia